Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL KrakowskieSmaki.pl

Data utworzenia: 01.11.2012

I Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem  i Administratorem portalu KrakowskieSmaki.pl jest:

FHU MITON
ul. Wąwozowa 34 B
31- 752 Kraków
NIP: 663-147-24-50

II Realizacja zamówienia

2.1 Działalność portalu KrakowskieSmaki.pl polega na przyjmowaniu od Klientów zamówień na dania  oferowane przez restauracje współpracujące z portalem KrakowskieSmaki.pl, których oferta jest zamieszczona w portalu KrakowskieSmaki.pl, a w następnej kolejności przekazywanie tych zamówień do restauracji współpracujących i ostatecznie dostarczanie klientom przygotowanych przez restauracje współpracujące zamówień pod wskazany przez Klientów adres.

Klientami portalu KrakowskieSmaki.pl mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
W razie złożenia zamówienia fikcyjnego lub fałszywego, w szczególności poprzez użycie fałszywych danych lub nieuprawnione wykorzystanie danych innej osoby, Właściciel portalu KrakowskieSmaki.pl ma prawo do złożenia zawiadomienia do odpowiednich organów ścigania.

2.2 Klienci mają możliwość składania zamówień w wybrany przez siebie, z poniżej wskazanych, sposób:
a) drogą telefoniczną pod numerem wskazanym w portalu KrakowskieSmaki.pl,
b) drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówienia zamieszczonego w portalu KrakowskieSmaki.pl
c) drogą elektroniczną za pośrednictwem panelu klienta, do którego Klienci uzyskują dostęp po utworzeniu konta użytkownika w portalu KrakowskieSmaki.pl

2.3 W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wyboru zamawianych Produktów, wskazuje adres dostawy, imię, numer telefonu, adres e-mail oraz akceptacje wartości zamówienia.

2.4 Restauracja Partnerska ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszone przez Restaurację Partnerską w portalu KrakowskieSmaki.pl, w szczególności dotyczące opisu Restauracji Partnerskiej,  menu Restauracji Partnerskiej, skład proponowanych potraw, informacje o zgodności danej potrawy z zaleceniami diety Klienta itp.

2.5 Zamówienia można składać codziennie w godzinach od 12 do 22, jednakże poszczególne restauracje mogą pracować w innych dniach i godzinach, na co Właściciel portalu KrakowskieSmaki.pl nie ma wpływu.
Zamówienie złożone poza godzinami pracy konkretnej restauracji nie będzie mogło być zrealizowane o czym Klient zostanie poinformowany poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu.

2.6 Klient składa zamówienie w portalu KrakowskieSmaki.pl w wybrany przez siebie, ze wskazanych w punkcie 2.2 niniejszego regulaminu, sposób. 
W wypadku złożenia przez Klienta zamówienia drogą elektroniczną, tj. w sposób wskazany w pkt. 2.2 lit. b) i lit c) niniejszego regulaminu, Klient po złożeniu zamówienia otrzyma podsumowanie zamówienia, które zostanie przesłane na podany prze Klienta przy składaniu zamówienia adres e-mail.
W wypadku złożenia przez Klienta zamówienia droga telefoniczną, tj. w sposób wskazany w pkt. 2.2 lit. a) niniejszego regulaminu, Klient, po przekazaniu przez portal KrakowskieSmaki.pl zamówienia do Restauracji Partnerskiej, zostanie powiadomiony telefonicznie o przyjęciu tego zamówienia i jednocześnie zostanie potwierdzony fakt złożenia zamówienia, skład zamówienia i dane Klienta.
Składając zamówienie Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i go akceptuje.

2.7 Restauracja Partnerska po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przygotowuje zamówione potrawy, które następnie są odbierane i dostarczane do Klienta przez kierowcę portalu KrakowskieSmaki.pl na adres wskazany przez Klienta w prawidłowo złożonym zamówieniu, dokładając wszelkich starań by termin realizacji był możliwie zgodny z terminem wskazanym w potwierdzeniu zamówienia.

2.8 Zamówienie dań z więcej niż jednej Restauracji Partnerskiej powoduje doliczenie do rachunku kwoty 5 zł za każde rozszerzenie zamówienia o zamówienie z dodatkowej Restauracji Partnerskiej.

2.9 Minimalna kwota zamówienia i koszt dostawy uzależniony jest od położenia miejsca do którego ma być dostarczone zamówienie. Obszary (strefy), do których dostarczane są zamówienia zostaną wskazane w portalu KrakowskieSmaki.pl wraz z oznaczeniem kosztów dostawy i kwoty minimalnego zamówienia, której przekroczenie będzie wymagane do uzyskania możliwości złożenia zamówienia  do konkretnej strefy.

2.10 Właściciel portalu KrakowskieSmaki.pl oświadcza, że z uwagi na możliwe wystąpienie różnych czynników zewnętrznych, takich jak utrudnienia w ruchu , przerwy w dostawie energii elektrycznej itp., faktyczny czas realizacji zamówienia może być inny niż termin wskazany przy potwierdzeniu zamówienia lub w warunkach dostawy zamieszczonych w portalu KrakowskieSmaki.pl
Faktyczny czas zamówienia może zostać wydłużony także z powodu wystąpienia ponadprzeciętnej liczby zamówień w portalu KrakowskieSmaki.pl lub w Restauracjach Partnerskich – dotyczy to także okresów zwiększonej liczby zamówień Klientów bezpośrednio wizytujących w Restauracjach Partnerskich (zwiększony ruch w Restauracjach Partnerskich).

2.11 O wszelkich przedłużeniach czasu realizacji zamówienia Klient zostanie powiadomiony drogą telefoniczną niezwłocznie po powzięciu przez portal KrakowskieSmaki.pl informacji o przedłużeniu czasu realizacji zamówienia.
Portal KrakowskieSmaki.pl zastrzega sobie prawo do zamieszczenia w portalu KrakowskieSmaki.pl ogólnej informacji o możliwości przedłużenia czasu realizacji każdego zamówienia w okresach, w których wystąpi ponadprzeciętna liczba zamówień w portalu KrakowskieSmaki.pl lub Restauracjach Partnerskich.

2.12 W momencie dostawy kierowca wręczy wraz z zamówionymi produktami rachunek z kwotą zamówienia wraz z doliczonym kosztem dowozu (koszt dowozu zawarty jest w Warunkach Dostawy).

III Uprawnienia KrakowskieSmaki.pl i Restauracji Partnerskiej

3.1 Administrator portalu KrakowskieSmaki.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości składania zamówień dla konkretnego użytkownika – dotyczy to w szczególności użytkownika, który wcześniej nie odebrał złożonego przez siebie zamówienia.

3.2 KrakowskieSmaki.pl i Restauracja Partnerska zastrzegają sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego na podstawie błędnie lub nieprawidłowo wypełnionych formularzy bądź złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

3.3 KrakowskieSmaki.pl i Restauracja Partnerska zastrzegają sobie prawo odmowy realizacji zamówienia z ważnych dla siebie powodów. Informacja o ewentualnej odmowie nastąpi telefonicznie lub zostanie wyświetlona w komunikacie umieszczonym w portalu KrakowskieSmaki.pl.

3.4 Klienci zobowiązani są do potwierdzenia zamówień złożonych telefonicznie – tylko zamówienia potwierdzone przez Klienta podczas rozmowy telefonicznej zainicjowanej przez konsultanta KrakowskieSmaki.pl zostają przyjęte do realizacji. W przypadku zamówień złożonych drogą elektroniczną reguła wskazana w zdaniu poprzedzającym  nie obowiązuje - zamówienia złożone drogą elektroniczną nie będą potwierdzane, chyba, że czas ich realizacji znacząco się wydłuży.

3.5 KrakowskieSmaki.pl i Restauracja Partnerska zastrzegają sobie prawo do weryfikacji danych Klienta.

3.6 Restauracja Partnerska ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za wszelkie czynności związane z przygotowaniem zamówienia, w szczególności takie jak sposób przygotowania potraw, skład przygotowanych potraw, jakość przygotowanych potraw i ich składników, rodzaj i jakość opakowań użytych do zapakowania dań dostarczanych do Klienta itp.

3.7 KrakowskieSmaki.pl i Restauracja Partnerska ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy którykolwiek z dostawców półproduktów wycofa produkty z obiegu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006r. nr 171, poz. 1225 ze zm.).

IV Reklamacje

4.1 Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji jedynie w momencie odbioru zamówienia od kierowcy.

V Zmiany Regulaminu

5.1 KrakowskieSmaki.pl w każdej chwili może dokonać zmian w Regulaminie i uruchomić nową wersję usług.
Informacja o zmianie regulaminu wraz z terminem jej wprowadzenia zostanie zamieszczona w portalu KrakowskieSmaki.pl nie później niż 7 dni przed terminem jej wprowadzenia. Informacja wskazana w zdaniu poprzedzającym zostanie umieszczona w dziale aktualności w portalu KrakowskieSmaki.pl.

5.2 Każdy Klient, który korzysta z usług portalu KrakowskieSmaki.pl po wejściu w życie nowego Regulaminu akceptuje jednocześnie treść tego Regulaminu.
Odmowa zaakceptowania zmian w Regulaminie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usług portalu KrakowskieSmaki.pl

VI Dane Osobowe

6.1 Klient dokonujący zamówienia za pośrednictwem KrakowskieSmaki.pl zgadza się na wysłanie swoich danych na adres e-mailowy należący do KrakowskieSmaki.pl

6.2 KrakowskieSmaki.pl nie przechowuje ani nie udostępnia danych swoich Klientów osobom trzecim.

6.3 Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez KrakowskieSmaki.pl.

6.4 Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.

6.5 Dane podawane przez Klienta w trakcie dokonywania zamówień Produktów są wykorzystywane do celów księgowych, kontaktowania się z Klientem w ramach realizacji zamówień oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem zlecenia Klienta w tym także udostępniane Restauracjom Partnerskim, które fizycznie realizują zamówienie złożone przez Klienta z wykorzystaniem KrakowskieSmaki.pl. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba zamawiająca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy warunki prawne.

6.6 Dane kontaktowe mogą być wykorzystywane do przesyłania Klientowi przez KrakowskieSmaki.pl informacji marketingowych. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

6.7 KrakowskieSmaki.pl w ramach prowadzonych akcji i konkursów promocyjnych wykorzystuje dane Klientów do przesłania stosownych informacji. Klient w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z otrzymywania tego typu danych.

6.8 Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości, administracji fiskalnej.

6.9 Jeżeli Klient nie uregulował należności lub swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta KrakowskieSmaki.pl zastrzega sobie prawo do zachowania tych danych do czasu wyjaśnienia wzajemnych roszczeń.

VII Postanowienia Końcowe

7.1 Wszelkie spory pomiędzy Klientem a KrakowskieSmaki.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne, a obowiązującym prawem jest prawo polskie.

7.2 Jeżeli któreś z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

7.3 Każdy może zapoznać się z niniejszym Regulaminem, który jest udostępniony na stronie internetowej www.KrakowskieSmaki.pl.

7.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. nr. 144, poz. 1204 z zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827 z dnia 2014.06.24, ze zm.).

Definicje pojęć:

  1. Portal internetowy KrakowskieSmaki.pl – to system służący do zamawiania jedzenia w Restauracjach Partnerskich przez Internet lub telefon.
  2. Restauracja Partnerska – to osoba fizyczna lub prawna prowadzące działalność gospodarczą w formie lokalu gastronomicznego i realizująca zamówienia Klientów składane poprzez system KrakowskieSmaki.pl
  3. Produkt – dania oraz dodatki, które można zamówić poprzez portal internetowy KrakowskieSmaki.pl w Restauracjach Partnerskich.
  4. Klient – każdy kto dokonuje zakupu poprzez portal KrakowskieSmaki.pl
  5. Regulamin – zbiór postanowień w zakresie dokonywania zamówień poprzez portal internetowy KrakowskieSmaki.pl


Pobierz regulamin

Zamówione dania:
Koszt zamówienia: